Klauzule informacyjne

spełniające obowiązek informacyjny zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (tzw. RODO)

Klauzula informacyjna dla dzieci
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych dzieci jest Przedszkole JUTRZENKA Aleksandra Marek, 70-562 Szczecin ul. Mazowiecka 2
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4. odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. każdy opiekun prawny dziecka posiada prawo do dostępu do danych osobowych dziecka, którego jest opiekunem, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 6. opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych dziecka i opiekuna prawnego jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@jutrzenka.szczecin.pl 
Klauzula informacyjna dla dzieci kandydujących do przedszkola
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych dzieci kandydujących do przedszkola jest Przedszkole JUTRZENKA Aleksandra Marek, 70-562 Szczecin ul. Mazowiecka 2
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4. odbiorcami danych osobowych dzieci kandydujących do przedszkola będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. każdy opiekun dziecka kandydującego do przedszkola posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. opiekun prawny dziecka kandydującego do przedszkola ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodjutrzenka.szczecin.pl
Kaluzula dla pracowników przedszkola
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole JUTRZENKA Aleksandra Marek, 70-562 Szczecin ul. Mazowiecka 2,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@jutrzenka.szczecin.pl,
 3. celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • Medycyna pracy
  • obsługa kadrowo-płacowa
  • serwis IT
  • Komercyjna opieka medyczna
  • Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)
  • Zewnętrzne usługi ochrony mienia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Klauzula dla kandydatów do pracy w przedszkolu
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole JUTRZENKA Aleksandra Marek, 70-562 Szczecin ul. Mazowiecka 2,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@jutrzenka.szczecin.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
Klauzula inforamcyjna dla umów zleceń, umów o dzieło oraz z dostawcami
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole JUTRZENKA Aleksandra Marek, 70-562 Szczecin ul. Mazowiecka 2,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@jutrzenka.szczecin.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy