PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI
PO WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI OD 11.05.2020r.

W związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii COVID-19 wprowadza się następujące procedury:
I PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA JUTRZENKA:

1. Wejście do placówki. Rodzic z dzieckiem zawsze wchodzi wejściem do szatni, przechodzi do
toalety, tam wspólnie myją ręce i wchodzą do szatni głównej – mierzymy temperaturę
dziecku i rodzicowi. Rodzic odprowadza dziecko do sali i wychodzi wejściem głównym.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do / z przedszkola mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich Rodziców wynoszący minimum 2 metry.
3. Wchodząc do przedszkola Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
Dotychczasowe ochraniacze na obuwie zastąpi mata antybakteryjna.
4. W szatni może przebywać jednocześnie maksymalnie 3 dzieci z opiekunami. Pozostali wraz
z dzieckiem czekają przed wejściem do placówki z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
5. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów sugerujących
chorobę .
6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
8. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.
9. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać osoby nieupoważnione .
10. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka i opiekuna termometrem
bezdotykowym przed wejściem do szatni przedszkola oraz odnotowaniu temperatury
powyżej 37,50C , która będzie powodem odmowy przyjęcia dziecka.
11. Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższoną temperaturę, kaszel, katar, osłabienie
(bez względu na etiologię) wyklucza z możliwości uczęszczania do przedszkola.
12. Dziecko powinno być przyprowadzone przez jednego opiekuna bez innych osób towarzyszących.
13. Osoba przyprowadzająca dziecko nie przedłuża pożegnania i ogranicza do minimum kontakt
z pracownikami przedszkola.
14. Rodzice nie wchodzą na salę zabaw. Nauczyciel odbiera przy wejściu do sali każde dziecko.
(pukając bądź za pomocą dzwonka).
15. Po przekazaniu dziecka Nauczycielowi, Rodzice wychodzą na zewnątrz wyjściem głównym.
16. W ciągu dnia staramy się maksymalnie korzystać z ogrodu przedszkolnego
w wyznaczonych strefach. Rodzic ma obowiązek wyposażenia dziecka w garderobę na wypadek
niepogody oraz zmienne ubrania i pozostawienie jej w szatni w worku lub na półce.
17. Odbiór dziecka jest możliwy od godziny od 15:00 do 16:00. Jeśli jesteśmy w ogrodzie Rodzic
odbiera dziecko w maseczce z zachowaniem odpowiednich odległości. Jeśli jesteśmy w budynku
Rodzic wchodzi w łazience myje dłonie i wchodzi do szatni, dokonywany jest pomiar temperatury
(w razie większej ilości osób obowiązuje zachowanie odpowiednich odległości między
odbierającymi dzieci). Pani z szatni prosi przez mikrofon dziecko. Po ubraniu dziecka wychodzi
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie https://jutrzenka.szczecin.pl/rodo/ 1 / 1
głównym wejściem.
18. Odbiór dziecka z budynku przedszkola odbywać się będzie na takich samych zasadach jak
przyprowadzenie.

II PROCEDURA
ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU JUTRZENKA

1. Po przyjściu dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej
wysokość w specjalnej karcie temperatur.
2. W sali w danym momencie może przebywać maksymalnie 12/14 dzieci oraz Nauczyciel.
3. Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i wszelkie przedmioty trudne w codziennej
dezynfekcji.
4. Salę zabaw należy wietrzyć co godzinę .
5. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą.
6. Należy ze szczególną starannością dbać o utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych
dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek,
włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane
tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Zaleca się przebywanie na placu zabaw należącym do przedszkola z uwzględnieniem zachowania
maksymalnej odległości w sposób rotacyjny.
8. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany, zwłaszcza po zakończonej zabawie i powrocie do sali.
9. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren przedszkola.
10. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel
przedszkola korzysta z rękawiczek jednorazowych oraz maseczek.
11. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych zostają wyeksponowane instrukcje prawidłowego
mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego
zdejmowania rękawiczek.
12. Pracownicy otrzymują od organu prowadzącego przyłbice.
13. Nie ma obowiązku noszenia przez pracowników maseczek/rękawiczek/przyłbic.
14. W dalszym ciągu będziemy przesyłać zdalnie materiały do wykorzystania przez dzieci
w domu, ponieważ funkcja dydaktyczna we wszystkich placówkach przedszkolnych
w formie stacjonarnej jest nadal zawieszona do 24 maja 2020r.
15. Nauczyciel zapewnia dzieciom opiekę, organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne.
16. Dzieci powinny regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności: po przyjściu do placówki,
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
17. Sekretariat zostaje wyłączony z działalności. Wszelki kontakt z placówką odbywa się
drogą e-mail: biuro@jutrzenka.szczecin.pl lub telefoniczną pod numerem 91 43 44 193
w godz. od 8:00 do 16:00
18. Zajęcia proponowane przez specjalistów w dalszym ciągu są zawieszone. Jeśli sytuacja na to
pozwoli będziemy je systematycznie wznawiać.
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie https://jutrzenka.szczecin.pl/rodo/ 2 / 2

III PROCEDURA
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ
U DZIECKA LUB PERSONELU PRZEDSZKOLA JUTRZENKA

W TYM ZACHOROWANIA NA COVID-19
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub
Rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni
przychodzić do przedszkola. Należy skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno
– Epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
2. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka,
u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki
ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
3. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać
w oczekiwaniu na Rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich
o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice
zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie Sanepid oraz zastosowania się do uzyskanych
tam instrukcji.
4. W izolatce wraz z dzieckiem przebywać będzie osoba dorosła ubrana w rękawiczki ochronne,
maseczkę i przyłbicę.
5. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren
przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną
ustalone po kontakcie z pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
6. W przypadku stwierdzenia u Nauczyciela oznak mogących świadczyć o zakażeniu się
COVID-19, Nauczyciel ma obowiązek odizolowania się od dzieci i pozostałych pracowników
przedszkola, powiadomienia Dyrektora – właściciela placówki i zorganizowania sobie osobnego/
bezpiecznego transportu. W takiej sytuacji Pracownik po konsultacji z Dyrekcją ma obowiązek
powiadomić Sanepid o możliwości zarażenia.

IV PROCEDURA
PRZYGOTOWYWANIA ORAZ PODAWANIA POSIŁKÓW

1. Posiłku przygotowywane są w kuchni przedszkolnej.
2. Pracownicy kuchni nie opuszczają pomieszczeń kuchennych i nie kontaktują się bezpośrednio
z pracownikami przedszkola. Przygotowane posiłki dzieci spożywają w jadalni – rotacyjnie.
3. Placówka korzysta z naczyń i sztućców wielorazowego użytku, które następnie są wyparzane
w urządzeniach do tego przeznaczonych.
4. Staramy się zachować maksymalny możliwy dystans dzieci od siebie podczas spożywania
posiłku. Pilnujemy, aby dzieci nie dotykały się podczas jedzenia.
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie https://jutrzenka.szczecin.pl/rodo/ 3 / 3

V PROCEDURA
WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI –
OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH GIS, MZ I MEN:

1. Od 11 maja br Przedszkole JUTRZENKA wznawia działalność w budynku placówki.
2. Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę jest priorytetem.
3. Każdy pracownik przychodzi do pracy zdrowy – składa stosowne oświadczenie.
4. W ciągu dnia Nauczyciel dokonuje samoobserwacji i pomiaru temperatury, a każdorazowy
przypadek mogący świadczyć o chorobie przekazuje Dyrektorowi.
5. Do pracy nie może przyjść osoba, której domownik odbywa kwarantannę lub jest
w izolacji. Wówczas wszyscy muszą zostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych
i lekarza.
6. Do sali nie mogą wchodzić Rodzice dziecka.
7. Z sali zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
8. Sala będzie wietrzona – co godzinę.
9. Szczególną uwagę zwrócimy na to aby dzieci starannie i regularnie myły ręce:
przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zabaw w ogrodzie przedszkolnym –
zgodnie z instrukcją mycia rąk – przypominamy i dajemy przykład.
10. W związku z wyjątkową sytuacją każdy Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
11. Nie organizujemy większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
12. Każdy pracownik korzysta ze środków ochrony osobistej: rękawiczki, płyn do dezynfekcji,
przyłbice.
13. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dorosłego należy natychmiast powiadomić o tym organ prowadzący/dyrektora i opuścić placówkę.
14. Ograniczyć należy przebywanie osób dorosłych w jednym miejscu, a w razie konieczności
kontaktu należy, przestrzegać zasad bezpiecznej odległości.
15. Podczas wykonywania swoich obowiązków na terenie placówki pracownik nie musi zakrywać ust i nosa.
16. Nauczyciel zapewnia dzieciom opiekę, organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne.
Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw, ale sprzęt musi być dezynfekowany.
17. Nie organizujemy wyjść poza teren placówki – spacerów i wycieczek.

                                                                                                     Szczecin dnia ………………………………..
…………………………………………………………………
/nazwisko i imię dziecka/
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie https://jutrzenka.szczecin.pl/rodo/ 4 / 4

Oświadczenie Rodzica / prawnego Opiekuna dziecka,
które uczęszcza do Przedszkola JUTRZENKA w Szczecinie
Oświadczam, iż:
1. Zapoznałam/łem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii obowiązujące
w Przedszkolu JUTRZENKA oraz nowymi zasadami higieny – nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, Nauczycieli, pracowników przedszkola i innych dzieci COVID-19 – Podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i Dyrekcją jak również ich rodzinami.
3. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z powrotem dziecka do naszej placówki ponosi Rodzic.
4. Ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola moje dziecko musi być zdrowe.
6. Wciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka gorączka, duszność, katar, kaszel,
nie miało ono styczności z osobami, które aktualnie odbywają kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na codzienne mierzenie temperatury u mojego dziecka i osoby przyprowadzającej i odbierającej je z przedszkola oraz w ciągu dnia.
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
9. Zostałam/łem poinformowany, iż zgodnie z wytycznymi GIS dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren placówki.
10. Zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się max. 3 dzieci i 3 Rodziców. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób, będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz budynku. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przeze mnie maseczki ochronnej. Wchodząc do przedszkola idę do toalety i tam myje ręce ja i moje dziecko.
Przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w budynku.
11. Gdy u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli , odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego pomieszczenia w Przedszkolu JUTRZENKA.
12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję placówki.
13. Zapoznałam/łem się najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki, dostępnymi dla Rodziców.
14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
15. W związku z panującą epidemią COVID – 19 oraz mając na względzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r (Dz. U. poz. 780 z 2020r), oświadczam, że znane są mi wszystkie zagrożenia, związane z możliwością zachorowania przez dziecko na choroby wywoływane przez wirus COVID-19 w czasie pobytu mojego dziecka w placówce przedszkolnej.
16. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę występował/a wobec organu prowadzącego przedszkole (Aleksandra Marek), ani pracowników z roszczeniami, związanymi z możliwością zachorowania przez dziecko na COVID- 19.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data i Czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie https://jutrzenka.szczecin.pl/rodo/ 5 / 5