Program Edukacyjny

Program Edukacyjny

Program, według którego realizowany jest proces dydaktyczno – wychowawczy w Przedszkolu Jutrzenka został dobrany tak, aby spełniał oczekiwania zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Uwzględniono w nim wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz jego zdolności i zainteresowań.

Wybranym przez nas programem wychowania przedszkolnego jest „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk. Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W proponowanym przez nas programie następuje odejście od tradycyjnego podziału treści programowych na grupy wiekowe. Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Płynne poruszanie się w obrębie poziomów pozwala nauczycielowi dostosować treści zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci. Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół podzielonych obszarów edukacyjnych.

Zadania edukacyjne w obrębie obszarów:

Obszar I – Poznaję samego siebie

 1. Poznanie cech wyglądu zewnętrznego.
 2. Poznanie roli narządów zmysłu.
 3. Poznanie cech charakterystycznych.
 4. Poznawanie własnych możliwości.
Obszar II – Moja rodzina

 1. Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny.
 2. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym.
 3. Inspirowanie zabaw tematycznych dotyczących rodziny i domu.
 4. Inspirowanie dzieci do dzielenia się z rodzicami wrażeniami z wydarzeń zaistniałych w przedszkolu.
 5. Uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym, takich jak Dzień Matki, Dzień Ojca itp.
 6. Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi świąt (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc).
 7. Rozwijanie zainteresowania pracą zawodową rodziców.
 8. Zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich rodziców – ich wyglądu, upodobań i czynności domowych.
 9. Stwarzanie sytuacji zachęcających do dzielenia się wrażeniami dotyczącymi rodzinnych wydarzeń, np. narodziny nowego członka rodziny.
 10. Budzenie zainteresowań dotyczących historii i przemian zachodzących w życiu rodziny.
Obszar III – Moje przedszkole

 1. Doskonalenie samodzielności dziecka. Kształtowanie w dziecku poczucia odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń.
 2. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie.
Obszar IV – Moje najbliższe otoczenie

 1. Obserwowanie pracy ludzi w przedszkolu oraz w bliskim otoczeniu przedszkola (np. pracowników sklepu, apteki, poczty).
 2. Zwracanie uwagi na piękno i estetykę środowiska.
 3. Budzenie zainteresowania dziecka tradycjami i miejscowym folklorem.
 4. Zapoznanie dzieci z budownictwem domów dawniej i dziś.
Obszar V – Ja i społeczeństwo

 1. Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością.
 2. Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
 3. Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski charakteryzujących się różnym ukształtowaniem terenu, bogactwami naturalnymi i różnym rozwojem przemysłu oraz dziedzictwem kulturowym
 4. Poznanie położenia geograficznego Polski na mapie świata.
 5. Przybliżenie dzieciom ważniejszych (dla danego regionu Polski, w którym dzieci mieszkają) postaci historycznych (np. Księżna Kinga, Fryderyk Chopin).
 6. Budzenie zainteresowania istotnymi, aktualnymi wydarzeniami z życia kraju.
 7. Rozwijanie wśród przedszkolaków przyjaznego stosunku do dzieci innych narodów.
Obszar VI – Myślę, mówię, czytam i przygotowuję się do pisania

 1. Zapoznanie dzici z popularnymi utworami polskiej literatury dziecięcej (np. wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima), z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka.
 2. Doskonalenie wymowy dzieci.
 3. Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci.
 4. Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się.
 5. Przygotowanie do nauki czytania.
 6. Przyswajanie umiejętności czytania.
 7. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania.
Obszar VII – Moje pierwsze doświadczenia z matematyką

 1. Kształtowanie świadomości własnego ciała.
 2. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 3. Wspomaganie rozwoju w zakresie dostrzegania regularności.
 4. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami geometrycznymi.
 5. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 6. Kształtowanie umiejętności liczenia.
 7. Rozwijanie umiejętności określania czasu.
Obszar VIII – Ja i przyroda

 1. Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji.
 2. Obserwowanie rozwoju roślin.
 3. Wykorzystanie kącika przyrody do rozwoju zainteresowań dziecięcych.
 4. Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt.
 5. Rozwijanie umiejętności określania pogody.
 6. Przybliżenie dzieciom niektórych zagadnień z zakresu przyrody nieożywionej.
 7. Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Obszar IX – Ja i sztuka

Plastyka:

 1. Umożliwianie kontaktu ze sztuką.
 2. Rozwijanie zainteresowań plastyczno – twórczych.

Muzyka:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki.
 2. Doskonalenie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.
 3. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 4. Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
 5. Rozwijanie różnorodnych form ekspresji.
 6. Zapoznanie z wyglądem i techniką gry na instrumentach perkusyjnych.
 7. Zorganizowanie kącika muzycznego.

Teatr:

 1. Zapoznanie z teatrem.
 2. Zorganizowanie kącika teatralnego.
 3. Organizowanie „Przedszkolnych Spotkań Teatralnych” w ramach obchodów Dni Teatru.
Obszar X – Ja i technika

 1. Zapoznanie z historią wybranych produktów i przedmiotów (np. cukier, pieczywo, papier).
 2. Obserwowanie rozwoju roślin.
 3. Zapoznanie z różnymi środkami lokomocji.
 4. Zaznajomienie z zasadami ruchu pieszego i kołowego.
 5. Zainteresowanie sposobami funkcjonowania zabawek mechanicznych oraz różnych urządzeń technicznych i elektrycznych.
 6. Przybliżenie dzieciom w formie zabaw i zajęć niektórych zagadnień fizycznych.
 7. Rozwijanie zainteresowania pracą ludzi w różnych zawodach charakterystycznych dla określonego środowiska (np. górnicy, kierowcy, żeglarze, kolejarze).
 8. Rozwijanie u dzieci określonych umiejętności technicznych.
 9. Zachęcanie dzieci do prawidłowego organizowania swojej pracy.
Obszar XI – Moje bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo:

 1. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo.
 2. Przestrzeganie przez dzieci zakazów.

Higiena i zdrowie:

 1. Kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą.
 2. Zwracanie uwagi na umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku oraz podkreślanie wagi właściwego odżywiania się.
 3. Podkreślanie roli ruchu i powietrza jako stymulatorów prawidłowego rozwoju.
 4. Przeciwdziałanie chorobom.
 5. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju narządów zmysłów.

Sprawność ruchowa:

 1. Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych).
 2. Organizowanie z całą grupą zajęć rozwijających ogólną sprawność ruchową.
 3. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A. M. Kniessów, R. Labana, C. Orffa, W. Sherborne.
Obszar XII – Konstruuję swój system wartości

 1. Prawda jako wartość.
 2. Dobro jako wartość.
 3. Piękno jako wartość.
 4. Poznawanie innych wartości: zdrowia, tolerancji, uczciwości, lojalności, dostatku, itp. oraz interpretowanie ich na miarę własnych możliwości.
 5. Sprzyjanie budowaniu dziecięcych systemów wartości w toku indywidualnych i zbiorowych rozmów.