Naszym celem jest:

 

  • wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna edukacja z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań.
  • nauka poprzez zabawę, podstawową aktywność dziecka, ponieważ sprawia radość i przyjemność,   a odpowiednio ukierunkowana staje się bardzo dokładnie zaplanowanym procesem dydaktyczno – wychowawczym.
  • realizacja programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, doskonałe przygotowanie do szkoły. Stosowanie różnorodnych metod zapobiegających niepowodzeniom szkolnym, tj. dysortografia, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia.
  • kształtowanie pozytywnej samooceny, pewności siebie, odpowiedzialności. Nabywanie umiejętności interpersonalnych tj. komunikacja, asertywność, empatia, otwartość.
  • wspomaganie procesu dydaktyczno – wychowawczego o współczesne osiągnięcia nauki – wykorzystywanie programów, prezentacji multimedialnych odpowiednio dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.
  • uświadamianie dzieciom roli człowieka w relacjach ze środowiskiem społeczno  – kulturowym i przyrodniczym. Kształcenie postaw proekologicznych i edukacja wielokulturowa.
  • budzenie ciekawości świata, twórcze myślenie, kreatywność – warunkujące osiągnięcie sukcesów w przyszłym, dorosłym życiu.